Context English Oromo
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Qoccolloo fashala
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator Qooyyaboota dhiisuu
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Qoyyaba dhiifaman fakkeenyaaf, "=2(3+4) * ", yommuu qoyyabni "2" and "(" dhiifamu.
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 Qoyyaba hiruu / yoo waamsisaan 0<br/> tahe fankishinoonni dabalataa tokko tokko dogoggora kana kennu, fakkeenyaaf:<br/>VARP qajeelfama 1 gadii<br/>STDEVP qajeelfama 1 gadii<br/>VAR qajeelfamoota 2 gadii<br/>STDEV qajeelfamoota 2 gadii<br/>STANDARDIZE stdev=0<br/>NORMDIST stdev=0
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Qoyyabni fooyi numeerikaala danuu deetaa irratti yaalama (max. 100000) yookan tartiiba hediinsa irra darbaati.
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation Qoyyaboota fashala qiinxaa bololi'uu
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Sadallaa hanqate, fakkeenyaaf, sadallaa cuftuu, garuu sadallaa bantuu hin jirre
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Tarreentaan tartiiba hediinsaa irratti eegama, garuu hin jiru.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error Ulaagaalee dogogora tarree
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Ulaagaaleen faankishinii gataa'aa miti fakkeenyaaf, qooda lakkoofsaa barruu, yookan qooda wabii man'ee wabii qayee tu fayyada.
empty_cells.xhp
hd_id1502121
help.text
<variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Handling of Empty Cells</link></variable> <variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Man'ee Duwwaa qabuu</link></variable>
empty_cells.xhp
par_id2733542
help.text
A simple reference to an empty cell is still displayed as numeric 0 but is not necessarily of type numeric anymore, so also comparisons with the referencing cell work as expected. Wabii salphaan man'ee duwwaa akka lakkoofsa 0 tti mul'ata garuu akaakuu lakkoofsaa ta'uun dirqamaa miti, kanaaf walmadaalchisoonni man'ee wabeessuu waliinii akka eegametti hojjetu.