Context English Oromo
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value><bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value><bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value><bookmark_value>#REF error message</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Lakkaddaawwan Dogoggoraa <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc keessaa</link>
02140000.xhp
par_id131549825893410
help.text
External content disabled
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Hangana hin fayyadu garuu galmee durattii irraa koottu yoo bu'aa formulaa qayee irraa ta'e.
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Dhaamsa
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Jijjiiramaa dhiisuu
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Faankishinii jijjiiramaa baay'ee barbaadu kan kennamu fakkeenyaaf, AND() yookan OR().
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 KB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 KB in size. <emph>Kompaayilerii:</emph> addiraan foormulaa keessaa hamamtaan 64 KB ni caala. <emph>Hiikaa:</emph> bu'aa qiyyaba diraa hamamtaan 64 KB ni caala.
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE!
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Ulaagaaleen faankishinii gataa'aa miti fakkeenyaaf, qooda lakkoofsaa barruu, yookan qooda wabii man'ee wabii qayee tu fayyada.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error Ulaagaalee dogogora tarree
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Qoccolloo fashala
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow Diraa irra darbaa
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Dogogora caasima keessaa
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Kompaayilerii:</emph> ibsa maqaa tarjaa yookan tarree hin furamu. <emph>Hiikaa:</emph> foormullaa keessatti, tarjaa, tarree yookan wardii kan qabiyyee man'ee wabii dhiise.
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)