Context English Oromo
empty_cells.xhp
par_id2733542
help.text
A simple reference to an empty cell is still displayed as numeric 0 but is not necessarily of type numeric anymore, so also comparisons with the referencing cell work as expected. Wabii salphaan man'ee duwwaa akka lakkoofsa 0 tti mul'ata garuu akaakuu lakkoofsaa ta'uun dirqamaa miti, kanaaf walmadaalchisoonni man'ee wabeessuu waliinii akka eegametti hojjetu.
empty_cells.xhp
hd_id1502121
help.text
<variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Handling of Empty Cells</link></variable> <variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Man'ee Duwwaa qabuu</link></variable>
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Ulaagaaleen faankishinii gataa'aa miti fakkeenyaaf, qooda lakkoofsaa barruu, yookan qooda wabii man'ee wabii qayee tu fayyada.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error Ulaagaalee dogogora tarree
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Tarreentaan tartiiba hediinsaa irratti eegama, garuu hin jiru.
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Sadallaa hanqate, fakkeenyaaf, sadallaa cuftuu, garuu sadallaa bantuu hin jirre
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation Qoyyaboota fashala qiinxaa bololi'uu
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Qoyyabni fooyi numeerikaala danuu deetaa irratti yaalama (max. 100000) yookan tartiiba hediinsa irra darbaati.
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 Qoyyaba hiruu / yoo waamsisaan 0<br/> tahe fankishinoonni dabalataa tokko tokko dogoggora kana kennu, fakkeenyaaf:<br/>VARP qajeelfama 1 gadii<br/>STDEVP qajeelfama 1 gadii<br/>VAR qajeelfamoota 2 gadii<br/>STDEV qajeelfamoota 2 gadii<br/>STANDARDIZE stdev=0<br/>NORMDIST stdev=0
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Qoyyaba dhiifaman fakkeenyaaf, "=2(3+4) * ", yommuu qoyyabni "2" and "(" dhiifamu.
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator Qooyyaboota dhiisuu
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Qoccolloo fashala
empty_cells.xhp
tit
help.text
Handling of Empty Cells Man'ee Duwwaa qabuu
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Lakkaddaawwan Dogoggoraa <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc keessaa</link>
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Unknown code, for example, a document with a newer function is loaded in an older version that does not contain the function. Lakaddaa hin beekamne fakkeenyaaf, galmeen faankishinii haraa waliinii fooyyee durattii kan faankishinii of keessa hin qabne keessaa bu'a.
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Lakaddaa Dogogoraa
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Kompaayileriin lakaddaa kompaayilerii hin beekamne uuma.
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Jijjiiraman hin jirre
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Jijjiiramaa dhiisuu, fakkeenyaaf yommuu qoyyaboonni lama waliin ta'an "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Jijjiiramaa dhiisuu