Context English Oromo
02140000.xhp
par_id3159266
help.text
A calculation results in an overflow of the defined value range. Hediisni hanga gatii qindaa'ee irra darbe irraa dhifa.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error Ulaagaalee dogogora tarree
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Ulaagaaleen faankishinii gataa'aa miti fakkeenyaaf, qooda lakkoofsaa barruu, yookan qooda wabii man'ee wabii qayee tu fayyada.
02140000.xhp
par_id3150107
help.text
Error: Pair missing Dogogora: Cimdii dhiisuu
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Sadallaa hanqate, fakkeenyaaf, sadallaa cuftuu, garuu sadallaa bantuu hin jirre
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator Qooyyaboota dhiisuu
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Qoyyaba dhiifaman fakkeenyaaf, "=2(3+4) * ", yommuu qoyyabni "2" and "(" dhiifamu.
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Jijjiiramaa dhiisuu
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Jijjiiramaa dhiisuu, fakkeenyaaf yommuu qoyyaboonni lama waliin ta'an "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Jijjiiramaa dhiisuu
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Faankishinii jijjiiramaa baay'ee barbaadu kan kennamu fakkeenyaaf, AND() yookan OR().
02140000.xhp
par_id3150393
help.text
Formula overflow Foormulaa irra darbaa
02140000.xhp
par_id3159259
help.text
<emph>Compiler:</emph> the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow Diraa irra darbaa
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 KB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 KB in size. <emph>Kompaayilerii:</emph> addiraan foormulaa keessaa hamamtaan 64 KB ni caala. <emph>Hiikaa:</emph> bu'aa qiyyaba diraa hamamtaan 64 KB ni caala.
02140000.xhp
par_id3157904
help.text
Internal overflow Irra darbaa keessaa
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Qoyyabni fooyi numeerikaala danuu deetaa irratti yaalama (max. 100000) yookan tartiiba hediinsa irra darbaati.
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error.
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Dogogora caasima keessaa