Context English Norwegian Bokmål
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>### feilmelding</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>feilkoder;liste over</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>ugyldige navn; feilmeldinger</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME feilmelding</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>ugyldig referanser; feilmeldinger</bookmark_value> <bookmark_value>feilmeldinger;ugyldige referanser </bookmark_value> <bookmark_value>#REF feilmelding</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Feilkoder i %PRODUCTNAME Calc">Feilkoder i <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link>
02140000.xhp
par_id131549825893410
help.text
External content disabled Eksternt innhold er deaktivert
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Foreldet, ikke lengre brukt, men kunne komme fra gamle dokumenter hvis resultatet er en formel fra et domene.
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Melding
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Manglende variabel
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Funksjon krever flere variabler enn hva som er gitt, for eksempel OG() og ELLER().
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 KB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 KB in size. <emph>Compiler:</emph> En identifikator i formelen overskrider 64 KB i størrelse. <emph>Tolker: </emph> Et resultat av en strengoperasjon overstiger 64 KB i størrelse.
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#Verdi!
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Funksjonsparameter er ikke gyldig, for eksempel, tekst i stedet for et tall, eller en områdereferanse i stedet for cellereferanse.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error Parameterlistefeil
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Ugyldig
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow Strengoverflyt
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Intern syntaksfeil
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error Intern syntaksfeil
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Compiler: </emph> Et kolonne- eller radbeskrivelsesnavn kunne ikke løses. <emph> Tolker: </emph> i en formel, mangler kolonnen, raden eller arket som inneholder en referert celle.
02140000.xhp
par_id3148428
help.text
invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?) ugyldige navn (i stedet for Err: 525 viser cellen #NAME?)