Context English Norwegian Bokmål
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Matrise er forventet av beregningsstabelen, men er ikke tilgjengelig.
02140000.xhp
par_id3153934
help.text
Internal syntax error Intern syntaksfeil
02140000.xhp
par_id3149507
help.text
Unknown code, for example, a document with a newer function is loaded in an older version that does not contain the function. Ukjent kode, for eksempel er et dokument med en nyere funksjon lest inn i en eldre versjon som ikke inneholder funksjonen.
02140000.xhp
par_id3149189
help.text
Internal syntax error Intern syntaksfeil
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Variabel er ikke tilgjengelig
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#Verdi!
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Ikke noe reaultat (istedenfor Err:519cellen viser #VERDI!)
02140000.xhp
par_id3153108
help.text
The formula yields a value that does not correspond to the definition; or a cell that is referenced in the formula contains text instead of a number. Formelen gir en verdi som ikke stemmer overens med definisjonen; eller en celle referert til i formelen inneholder tekst i stedet for et tall.
02140000.xhp
par_id3150017
help.text
Internal syntax error Intern syntaksfeil
02140000.xhp
par_id3148758
help.text
Compiler creates an unknown compiler code. Oversetter gir en ukjent oversetterkode.
02140000.xhp
par_id3153737
help.text
Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!) Intern synteksfeil (istedenfor feil Err::521 viser cellen #NULL!)
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Ingen kosel eller resultat.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Sirkelformet referanse
02140000.xhp
par_id3157972
help.text
Formula refers directly or indirectly to itself and the <emph>Iterations</emph> option is not set under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Calculate. Formelen refererer direkte eller indirekte til seg selv, og alternativet <emph>Iterasjoner</emph> er ikke satt under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Innstillinger</caseinline><defaultinline>Verktøy - Valg</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Calc - Beregn.
02140000.xhp
par_id3150930
help.text
The calculation procedure does not converge Beregningsprosedyren vil ikke løpe sammen
02140000.xhp
par_id3150272
help.text
Function missed a targeted value, or <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">iterative references</link> do not reach the minimum change within the maximum steps that are set. Funksjon hoppet over en målverdi, eller <link href="text/shared/optionen/01060500.xhp">sirkulære referanser</link> oppnår ikke en minimal endring inne i de maksimalt antall trinn satt.
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#REF!
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) ugyldige referanser (i stedet for Err: 524 viser celle #REF!)
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Compiler: </emph> Et kolonne- eller radbeskrivelsesnavn kunne ikke løses. <emph> Tolker: </emph> i en formel, mangler kolonnen, raden eller arket som inneholder en referert celle.
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?