Context English Czech
02140000.xhp
tit
help.text
Error Codes in %PRODUCTNAME Calc Kódy chyb v aplikaci %PRODUCTNAME Calc
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>kôdy chyb;seznam</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Kódy chyb v aplikaci %PRODUCTNAME Calc">Kódy chyb v aplikaci <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link>
02140000.xhp
par_id3150275
help.text
The following table is an overview of the error messages for <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the <emph>Status Bar</emph>. Následuje tabulka s přehledem chybových hlášení <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. Pokud nastane chyba v buňce, která obsahuje kurzor, chybové hlášení se zobrazí ve <emph>stavovém řádku</emph>.
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>### chybové hlášení</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>neplatné odkazy; chybová hlášení</bookmark_value> <bookmark_value>chybová hlášení;neplatné odkazy</bookmark_value> <bookmark_value>#REF chybové hlášení</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>neplatné názvy; chybová hlášení</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME chybové hlášení</bookmark_value>
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Kód chyby
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Zpráva
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Vysvětlení
02140000.xhp
par_id3165766
help.text
none žádná
02140000.xhp
par_id3169266
help.text
The cell is not wide enough to display the contents. Buňka není dostatečně široká pro zobrazení celého obsahu.
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
none žádná
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format Hodnota je mimo meze platné pro tento formát
02140000.xhp
par_id3148645
help.text
Invalid character Neplatný znak
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. Znak ve vzorci není platný.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Neplatný argument
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Neplatný argument funkce. Například záporné číslo ve funkci SQRT(). V tomto případě použijte funkci IMSQRT().
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#NUM!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou