Context English Albanian
00000004.xhp
hd_id3155535
help.text
<variable id="wie">To access this function...</variable> <variable id="wie">Për të përdorur këtë funksion...</variable>
00000004.xhp
par_idN1056E
help.text
<variable id="moreontop">More explanations on top of this page.</variable> <variable id="moreontop">Më shumë informacione në krye tëkësaj faqeje.</variable>
00000004.xhp
par_idN105AF
help.text
<variable id="optional">In the %PRODUCTNAME Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.</variable> <variable id="optional">Në funksionet Calc %PRODUCTNAME, parametrat e shënuar "opsional" mund të mos plotësohen kur nuk ndiqen nga ndonjë parametër. Për shembull, në një funksion me katër parametra, ku dy të fundit janë shënuar si "opsionalë", mund të mos e plotësoni parametrin 4 ose parametrat 3 dhe 4, por nuk mund të mos plotësosh vetëm parametrin 3.</variable>
00000004.xhp
tit
help.text
To access this function... Për të përdorur këtë funksion...
00000402.xhp
hd_id3147303
help.text
Edit Menu AutoPilot Meny
00000402.xhp
tit
help.text
Edit Menu AutoPilot Meny
00000403.xhp
hd_id3145673
help.text
View Menu Shikoni Menunë
00000403.xhp
par_id3148947
help.text
<variable id="rechenleiste">Choose <emph>View - Formula Bar</emph> or <emph>View - Toolbars - Formula Bar</emph>.</variable> <variable id="rechenleiste">Zgjidhni<emph>Shikoni - Shiriti i Formulave</emph> ose <emph>Shikoni - Shirti i Veglave të Punës- Shiriti i Formulave</emph>.</variable>
00000403.xhp
par_id3150275
help.text
<variable id="aspze">Choose <emph>View - Column & Row Headers</emph>.</variable> <variable id="aspze">Zgjidhni<emph>Shikoni- Kryet e Kolonave dhe Rreshtave</emph>.</variable>
00000403.xhp
par_id3154514
help.text
<variable id="awehe">Choose <emph>View - Value Highlighting</emph>.</variable> <variable id="awehe">Zgjidhni<emph>Shikoni- Vlerësoni theksimin</emph>.</variable>
00000403.xhp
tit
help.text
View Menu Shikoni Menunë
00000404.xhp
hd_id3149346
help.text
Insert Menu Shtoni Menunë
00000404.xhp
par_id3144766
help.text
<image id="img_id3154942" src="cmd/sc_insertcellsright.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154942">Icon</alt></image> <image id="img_id3154942" src="cmd/sc_insertcellsright.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154942">Ikonë</alt></image>
00000404.xhp
par_id3145273
help.text
<image id="img_id3145364" src="cmd/sc_insertcellsdown.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145364">Icon</alt></image> <image id="img_id3145364" src="cmd/sc_insertcellsdown.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145364">Ikonë</alt></image>
00000404.xhp
par_id3145646
help.text
Insert Cells Right Futi Qelitë Djathtas
00000404.xhp
par_id3146985
help.text
Insert Cells Down Futi Qelitë Teposhtë
00000404.xhp
par_id3149656
help.text
<image id="img_id3154365" src="cmd/sc_inscellsctrl.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154365">Icon</alt></image> <image id="img_id3154365" src="cmd/sc_inscellsctrl.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154365">Ikonë</alt></image>
00000404.xhp
par_id3150324
help.text
Insert Rows Futi Rreshtat
00000404.xhp
par_id3151041
help.text
Insert Cells Futi Qelitë
00000404.xhp
par_id3155334
help.text
Insert Columns Futi Shtyllat