Context English Albanian
00000407.xhp
tit
help.text
Window Menu AutoPilot Meny
00000407.xhp
hd_id3155628
help.text
Window Menu AutoPilot Meny
00000403.xhp
tit
help.text
View Menu Shikoni Menunë
00000403.xhp
hd_id3145673
help.text
View Menu Shikoni Menunë
00000004.xhp
hd_id3155535
help.text
<variable id="wie">To access this function...</variable> <variable id="wie">Për të përdorur këtë funksion...</variable>
00000403.xhp
par_id3148947
help.text
<variable id="rechenleiste">Choose <emph>View - Formula Bar</emph> or <emph>View - Toolbars - Formula Bar</emph>.</variable> <variable id="rechenleiste">Zgjidhni<emph>Shikoni - Shiriti i Formulave</emph> ose <emph>Shikoni - Shirti i Veglave të Punës- Shiriti i Formulave</emph>.</variable>
00000004.xhp
par_idN105AF
help.text
<variable id="optional">In the %PRODUCTNAME Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.</variable> <variable id="optional">Në funksionet Calc %PRODUCTNAME, parametrat e shënuar "opsional" mund të mos plotësohen kur nuk ndiqen nga ndonjë parametër. Për shembull, në një funksion me katër parametra, ku dy të fundit janë shënuar si "opsionalë", mund të mos e plotësoni parametrin 4 ose parametrat 3 dhe 4, por nuk mund të mos plotësosh vetëm parametrin 3.</variable>
00000004.xhp
par_idN1056E
help.text
<variable id="moreontop">More explanations on top of this page.</variable> <variable id="moreontop">Më shumë informacione në krye tëkësaj faqeje.</variable>
00000403.xhp
par_id3154514
help.text
<variable id="awehe">Choose <emph>View - Value Highlighting</emph>.</variable> <variable id="awehe">Zgjidhni<emph>Shikoni- Vlerësoni theksimin</emph>.</variable>
00000403.xhp
par_id3150275
help.text
<variable id="aspze">Choose <emph>View - Column & Row Headers</emph>.</variable> <variable id="aspze">Zgjidhni<emph>Shikoni- Kryet e Kolonave dhe Rreshtave</emph>.</variable>
00000412.xhp
par_id3153555
help.text
Ungroup Zhgrupo
00000406.xhp
tit
help.text
Tools Menu AutoPilot Meny
00000406.xhp
hd_id3147264
help.text
Tools Menu AutoPilot Meny
00000004.xhp
tit
help.text
To access this function... Për të përdorur këtë funksion...
00000412.xhp
par_id3145364
help.text
Sort Descending Klasifiko në Zbritje
00000412.xhp
par_id3150767
help.text
Sort Ascending Klasifiko në Rritje
00000406.xhp
par_id3150447
help.text
Shift+F7 Shift+F7
00000406.xhp
par_id3153363
help.text
Shift+F5 Shift+F5
00000404.xhp
par_id3150324
help.text
Insert Rows Futi Rreshtat
00000404.xhp
tit
help.text
Insert Menu Shtoni Menunë