Context English Albanian
00000004.xhp
tit
help.text
To access this function... Për të përdorur këtë funksion...
00000004.xhp
hd_id3155535
help.text
<variable id="wie">To access this function...</variable> <variable id="wie">Për të përdorur këtë funksion...</variable>
00000004.xhp
par_idN1056E
help.text
<variable id="moreontop">More explanations on top of this page.</variable> <variable id="moreontop">Më shumë informacione në krye tëkësaj faqeje.</variable>
00000004.xhp
par_idN105AF
help.text
<variable id="optional">In the %PRODUCTNAME Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.</variable> <variable id="optional">Në funksionet Calc %PRODUCTNAME, parametrat e shënuar "opsional" mund të mos plotësohen kur nuk ndiqen nga ndonjë parametër. Për shembull, në një funksion me katër parametra, ku dy të fundit janë shënuar si "opsionalë", mund të mos e plotësoni parametrin 4 ose parametrat 3 dhe 4, por nuk mund të mos plotësosh vetëm parametrin 3.</variable>
00000004.xhp
par_id9751884
help.text
<variable id="codes">Codes greater than 127 may depend on your system's character mapping (for example iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), and hence may not be portable.</variable>
00000402.xhp
tit
help.text
Edit Menu AutoPilot Meny
00000402.xhp
hd_id3147303
help.text
Edit Menu AutoPilot Meny
00000402.xhp
par_id3155555
help.text
<variable id="kopffuss">Choose <emph>Insert - Headers and Footers</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3159233
help.text
<variable id="bkopfzeile">Choose <emph>Insert - Headers and Footers - Header and Footer</emph> tabs.</variable>
00000402.xhp
par_id3150443
help.text
<variable id="bausfullen">Choose <emph>Sheet - Fill Cells</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3143267
help.text
<variable id="bausunten">Choose <emph>Sheet - Fill Cells - Down</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3153880
help.text
<variable id="bausrechts">Choose <emph>Sheet - Fill Cells - Right</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3151245
help.text
<variable id="bausoben">Choose <emph>Sheet - Fill Cells - Up</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3145068
help.text
<variable id="bauslinks">Choose <emph>Sheet - Fill Cells - Left</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3150400
help.text
<variable id="baustab">Choose <emph>Sheet - Fill Cells - Sheets</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3154910
help.text
<variable id="bausreihe">Choose <emph>Sheet - Fill Cells - Series</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3154123
help.text
Choose <emph>Sheet - Clear Cells</emph>.
00000402.xhp
par_id3145785
help.text
Backspace
00000402.xhp
par_id3150011
help.text
<variable id="bzelo">Choose <emph>Sheet - Delete Cells</emph>.</variable>
00000402.xhp
par_id3153951
help.text
Choose <emph>Sheet - Delete Sheet</emph>.