Context English Dzongkha
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Calc Features $[officename] ཀེལཀི་ཁྱད་རྣམ།
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help $[officename] ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help $[officename] ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།
main0503.xhp
par_id3145172
help.text
$[officename] Calc provides you with <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="functions">functions</link>, including statistical and banking functions, that you can use to create formulas to perform complex calculations on your data. $[officename] ཀེལཀི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="functions">ལས་འགན་</link>དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་གུ་གོ་དཀའ་བའི་རྩིས་སྟོན་ནི་ཚུགི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་མན་ངག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཚད་རྩིས་དང་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགན་ཚུ་ཡང་བྱིནམ་ཨིན།
main0503.xhp
par_id3154942
help.text
$[officename] Calc lets you drag-and-drop tables from databases, or lets you use a spreadsheet as a data source for creating form letters in $[officename] Writer. $[officename]ཀེལཀི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་ནི་ཚུ་འབད་བཅུགཔ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ལུ་ $[officename] རའི་ཊར་ནང་ ཡི་གུའི་རྣམ་པ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཤོག་ཁྲམ་འདི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུགཔ་ཨིན།
main0503.xhp
par_id3149121
help.text
$[officename] Calc lets you present spreadsheet data in dynamic charts that update automatically when the data changes. $[officename]ཀེལཀི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ གནད་སྡུད་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་བཟོ་བཏུབ་པའི་ནུས་ཅན་དཔེ་རིས་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys $[officename] ཀེལཀི་དཀར་ཆག་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ དེ་ལས་ལྡེ་མིག་ཚུ།
main0000.xhp
hd_id3153965
help.text
How to Work With $[officename] Calc $[officename] ཀེལཀི་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་ག་དེ་འབད་ནི་ཨིན་ན།
main0503.xhp
par_id3149457
help.text
$[officename] Calc is a spreadsheet application that you can use to calculate, analyze, and manage your data. You can also import and modify Microsoft Excel spreadsheets. $[officename] ཀེལཀི་འདི་ རྩིས་སྟོན་དང་དཔྱད་ཞིབ་དེ་ལས་ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བཏུབ་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གློག་རིམ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེག་སིལ་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་འདྲེན་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས།
main0214.xhp
par_id3153896
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Image</emph> bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.</ahelp> <ahelp hid="."> <emph>པར་</emph>ཕྲ་རིང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་པར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ད་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།</ahelp>
main0206.xhp
par_id3150400
help.text
<ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">Use this bar to enter formulas.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">མན་ངག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་</ahelp>
main0203.xhp
par_id3149656
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRAW">The <emph>Drawing Object Properties</emph> Bar for objects that you select in the sheet contains formatting and alignment commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRAW">The <emph>པར་རིས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་</emph> ཁྱོད་ཀྱིས་ལེབ་གྲངས་ནང་ལུ་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་དང་ཕྲང་སྒྲིག་བརྡ་བཀོད་གཉིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་།</ahelp>
main0202.xhp
par_id3153897
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TABLE">The <emph>Formatting</emph> bar contains basic commands for applying manually formatting.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TABLE"><emph>Formatting</emph>ཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་རིམ་་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།</ahelp>
main0218.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS">Use the Tools bar to access commonly used commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS"> ཐུན་མོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།</ahelp>
main0105.xhp
par_id3145171
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Format</emph> menu contains commands for formatting selected cells, <link href="text/shared/00/00000005.xhp#objekt" name="objects">objects</link>, and cell contents in your document.</ahelp> <ahelp hid=".uno:FormatMenu"> <emph>རྩ་སྒྲིག་</emph>དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ <link href="text/shared/00/00000005.xhp#objekt" name="objects">དངོས་པོ་ཚུ་</link>, དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། </ahelp>
main0202.xhp
par_idN108BA
help.text
<ahelp hid=".uno:ParaLeftToRight">The text is entered from left to right.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ParaLeftToRight">ཚིག་ཡིག་འདི་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙུགས་ཅི་</ahelp>
main0202.xhp
par_idN108FD
help.text
<ahelp hid=".uno:ParaRightToLeft">The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ParaRightToLeft">གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ནང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙུགས་ཅི་</ahelp>
main0202.xhp
par_idN10862
help.text
<ahelp hid=".">Applies the exponential format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ བསྒྱུར་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། </ahelp>
main0202.xhp
par_idN10847
help.text
<ahelp hid=".">Applies the date format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ ཚེས་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། </ahelp>
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
<ahelp hid=".">Displays the normal layout view of the sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་མཐོང་སྣང་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།</ahelp>