Context English Dzongkha
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Calc Features $[officename] ཀེལཀི་ཁྱད་རྣམ།
main0503.xhp
par_id3149457
help.text
$[officename] Calc is a spreadsheet application that you can use to calculate, analyze, and manage your data. You can also import and modify Microsoft Excel spreadsheets. $[officename] ཀེལཀི་འདི་ རྩིས་སྟོན་དང་དཔྱད་ཞིབ་དེ་ལས་ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བཏུབ་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གློག་རིམ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེག་སིལ་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་འདྲེན་དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས།
main0503.xhp
par_id3154942
help.text
$[officename] Calc lets you drag-and-drop tables from databases, or lets you use a spreadsheet as a data source for creating form letters in $[officename] Writer. $[officename]ཀེལཀི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ནང་ལས་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་འདྲུད་ནི་དང་བཀོག་ནི་ཚུ་འབད་བཅུགཔ་ཨིན་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ལུ་ $[officename] རའི་ཊར་ནང་ ཡི་གུའི་རྣམ་པ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ཤོག་ཁྲམ་འདི་གནད་སྡུད་འབྱུང་ཁུངས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུགཔ་ཨིན།
main0503.xhp
par_id3149121
help.text
$[officename] Calc lets you present spreadsheet data in dynamic charts that update automatically when the data changes. $[officename]ཀེལཀི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ གནད་སྡུད་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ རང་བཞིན་གྱིས་དུས་མཐུན་བཟོ་བཏུབ་པའི་ནུས་ཅན་དཔེ་རིས་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་གསལ་སྟོན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys $[officename] ཀེལཀི་དཀར་ཆག་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ དེ་ལས་ལྡེ་མིག་ཚུ།
main0503.xhp
par_id3145172
help.text
$[officename] Calc provides you with <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="functions">functions</link>, including statistical and banking functions, that you can use to create formulas to perform complex calculations on your data. $[officename] ཀེལཀི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="functions">ལས་འགན་</link>དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་གུ་གོ་དཀའ་བའི་རྩིས་སྟོན་ནི་ཚུགི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་མན་ངག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ཚད་རྩིས་དང་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགན་ཚུ་ཡང་བྱིནམ་ཨིན།
main0202.xhp
par_idN10871
help.text
Additional icons ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་ངོས་པར་ཚུ།
main0202.xhp
par_idN10847
help.text
<ahelp hid=".">Applies the date format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ ཚེས་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། </ahelp>
main0202.xhp
par_idN10862
help.text
<ahelp hid=".">Applies the exponential format to the selected cells.</ahelp> <ahelp hid=".">གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ བསྒྱུར་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན། </ahelp>
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
<ahelp hid=".">Displays the normal layout view of the sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་མཐོང་སྣང་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།</ahelp>
main0206.xhp
par_id3150400
help.text
<ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">Use this bar to enter formulas.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">མན་ངག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་</ahelp>
main0203.xhp
par_id3149656
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRAW">The <emph>Drawing Object Properties</emph> Bar for objects that you select in the sheet contains formatting and alignment commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_DRAW">The <emph>པར་རིས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་</emph> ཁྱོད་ཀྱིས་ལེབ་གྲངས་ནང་ལུ་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་དང་ཕྲང་སྒྲིག་བརྡ་བཀོད་གཉིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་།</ahelp>
main0202.xhp
par_id3153897
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TABLE">The <emph>Formatting</emph> bar contains basic commands for applying manually formatting.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TABLE"><emph>Formatting</emph>ཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་རིམ་་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།</ahelp>
main0218.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS">Use the Tools bar to access commonly used commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS"> ཐུན་མོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།</ahelp>
main0105.xhp
par_id3145171
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Format</emph> menu contains commands for formatting selected cells, <link href="text/shared/00/00000005.xhp#objekt" name="objects">objects</link>, and cell contents in your document.</ahelp> <ahelp hid=".uno:FormatMenu"> <emph>རྩ་སྒྲིག་</emph>དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ <link href="text/shared/00/00000005.xhp#objekt" name="objects">དངོས་པོ་ཚུ་</link>, དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། </ahelp>
main0214.xhp
par_id3153896
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Image</emph> bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.</ahelp> <ahelp hid="."> <emph>པར་</emph>ཕྲ་རིང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་པར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ད་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།</ahelp>
main0202.xhp
par_idN108BA
help.text
<ahelp hid=".uno:ParaLeftToRight">The text is entered from left to right.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ParaLeftToRight">ཚིག་ཡིག་འདི་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙུགས་ཅི་</ahelp>
main0202.xhp
par_idN108FD
help.text
<ahelp hid=".uno:ParaRightToLeft">The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ParaRightToLeft">གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ནང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙུགས་ཅི་</ahelp>
main0503.xhp
par_id3156444
help.text
An interesting feature is to be able to immediately view the results of changes made to one factor of calculations that are composed of several factors. For instance, you can see how changing the time period in a loan calculation affects the interest rates or repayment amounts. Furthermore, you can manage larger tables by using different predefined scenarios. སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རྣམ་གིས་ དེ་འཕྲལ་ལས་ཆ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ཅིག་ལས་བྱུང་བའི་རྩི་ས་སྟོན་ཅིག་གི་ཆ་རྐྱེན་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ལུ་བལྟ་ཚུགས་ནི་མས། དཔེར་ན་ སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་སྟོན་ནང་དུས་ཚོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་གིས་ དངུལ་སྐྱེད་ ཡངན་ ལོག་གླ་དངུལ་སྤྲོད་ནི་ཚུ་ལུ་ཕན་གནོད་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་ཚུགས། གཞན་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་བཤད་སོ་སོ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐིག་ཁྲམ་སྦོམ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས།
main0503.xhp
hd_id3145800
help.text
Arranging Data བདེ་ཞིབ་གནད་སྡུད།