Context English Dzongkha
main0503.xhp
par_id3145271
help.text
You can also use the <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="AutoPilots">Function Wizard</link> to help you create your formulas. དེ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་མན་ངག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ <link href="text/scalc/01/04060000.xhp" name="AutoPilots">Function Wizard</link>འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགཤས།
main0106.xhp
par_id3152576
help.text
You can also create and assign macros and configure the look and feel of toolbars, menus, keyboard, and set the default options for $[officename] applications. དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ མེཀོརོསི་གསར་བསྐྲུན་དང་འགན་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལྡེ་སྒྲོམ་དང་དཀར་ཆག་ཚུ་དེ་ལས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་ཚོར་སྣང་དང་སྣང་བ་ རིམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ $[officename] གློག་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།
main0503.xhp
par_id3154490
help.text
With a few mouse-clicks, you can reorganize your spreadsheet to show or hide certain data ranges, or to format ranges according to special conditions, or to quickly calculate subtotals and totals. མའུསི་གུ་ཨེབ་གཏང་ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་ཁྱབ་ཚད་ལ་ལོ་ཅིག་སྟོན་ནི་ ཡངན་ སྦ་ནི་དང་དེ་ལས་དམིགས་བསལ་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྱབ་ཚད་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཡན་ལག་བསྡོམས་དང་བསྡོམས་ནིའི་རྩིས་མགྱོགས་པར་སྟོན་ནིའི་དོན་ལས་ ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས།
main0107.xhp
tit
help.text
Window སྒོ་སྒྲིག
main0503.xhp
hd_id3152596
help.text
What-If Calculations རྩིས་སྟོན་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འོང་།
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help $[officename] ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help $[officename] ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།
main0103.xhp
tit
help.text
View མཐོང་སྣང་།
main0503.xhp
hd_id3154758
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/scalc/main0503.xhp" name="$[officename] Calc Features">$[officename] Calc Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/scalc/main0503.xhp" name="$[officename] Calc Features">$[officename] ཀེལཀི་ཁྱད་རྣམ་</link></variable>
main0200.xhp
hd_id3154758
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/scalc/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/scalc/main0200.xhp" name="Toolbars">ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་</link></variable>
main0100.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">དཀར་ཆག་ཚུ་</link></variable>
main0503.xhp
par_id3157867
help.text
Use the $[officename] filters to convert Excel files, or to open and save in a variety of other <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="formats">formats</link>. ཨེག་སིལ་ཡིག་སྣོད་ཚུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ གཞན་<link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="formats">formats</link>ཚུ་ནང་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་སྲུང་ནིའི་དོན་ལས་ $[officename] ཚགས་མ་ལག་ལེན་འཐབ།
main0503.xhp
par_id3154011
help.text
Use spreadsheets to arrange, store, and filter your data. མཛོད་ཁང་དང་ཚགས་མ་དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་ཚུ་བདེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཤོག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ།
main0218.xhp
tit
help.text
Tools Bar ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་།
main0106.xhp
tit
help.text
Tools ལག་ཆས་ཚུ།
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ།
main0200.xhp
par_id3148798
help.text
This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets.<embedvar href="text/shared/00/00000007.xhp#symbolleistenneu"/> ཡན་ལག་དཀར་ཆག་འདི་གིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། <embedvar href="text/shared/00/00000007.xhp#symbolleistenneu"/>
main0100.xhp
par_id3154760
help.text
The following menu commands are available for spreadsheets. འོག་གི་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས།
main0208.xhp
par_id3149669
help.text
The <emph>Status Bar</emph> displays information about the current sheet. <emph>གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་</emph>གིས་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
main0205.xhp
tit
help.text
Text Formatting Bar ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་།