Context English Dzongkha
main0206.xhp
tit
help.text
Formula Bar མན་ངག་ཕྲ་རིང་།
main0206.xhp
hd_id3147264
help.text
<link href="text/scalc/main0206.xhp" name="Formula Bar">Formula Bar</link> <link href="text/scalc/main0206.xhp" name="Formula Bar">མན་ངག་ཕྲ་རིང་</link>
main0206.xhp
par_id3150400
help.text
<ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">Use this bar to enter formulas.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_INPUTWIN">མན་ངག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་</ahelp>
main0208.xhp
tit
help.text
Status Bar གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་།
main0208.xhp
hd_id3151385
help.text
<link href="text/scalc/main0208.xhp" name="Status Bar">Status Bar</link> <link href="text/scalc/main0208.xhp" name="Status Bar">གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་</link>
main0208.xhp
par_id3149669
help.text
The <emph>Status Bar</emph> displays information about the current sheet. <emph>གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་</emph>གིས་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
main0208.xhp
hd_id0821200911024321
help.text
Digital Signature ཌི་ཇི་ཊཱལ་མིང་རྟགས།
main0210.xhp
tit
help.text
Print Preview Bar ཤོག་ལེབ་སྔོན་ལྟ་ཕྲ་རིང་།
main0210.xhp
hd_id3147393
help.text
Full Screen གསལ་གཞི་ཧྲིལ་བུ།
main0210.xhp
hd_id3147394
help.text
<link href="text/scalc/01/05070000.xhp" name="Format Page">Format Page</link> <link href="text/scalc/01/05070000.xhp" name="Page">ཤོག་ལེབ་</link>
main0210.xhp
hd_id3147494
help.text
Margins ས་སྟོང་ཚུ།
main0214.xhp
hd_id3153088
help.text
<link href="text/scalc/main0214.xhp" name="Image Bar">Image Bar</link> <link href="text/scalc/main0218.xhp" name="Tools Bar">ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་</link>
main0214.xhp
par_id3153896
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Image</emph> bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.</ahelp> <ahelp hid="."> <emph>པར་</emph>ཕྲ་རིང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་པར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ད་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།</ahelp>
main0218.xhp
tit
help.text
Tools Bar ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་།
main0218.xhp
hd_id3143268
help.text
<link href="text/scalc/main0218.xhp" name="Tools Bar">Tools Bar</link> <link href="text/scalc/main0218.xhp" name="Tools Bar">ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་</link>
main0218.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS">Use the Tools bar to access commonly used commands.</ahelp> <ahelp hid="HID_SC_TOOLBOX_TOOLS"> ཐུན་མོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།</ahelp>
main0218.xhp
par_idN10610
help.text
<link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="Controls">Controls</link> <link href="text/shared/02/01170000.xhp" name="Controls">ཚད་འཛིན་ཚུ་</link>
main0218.xhp
hd_id3154730
help.text
<link href="text/scalc/02/06080000.xhp" name="Choose Themes">Choose Themes</link> <link href="text/scalc/02/06080000.xhp" name="Choose Themes">བརྗོད་དོན་གདམས་</link>
main0218.xhp
par_idN10690
help.text
<link href="text/scalc/01/12040300.xhp" name="Advanced Filter">Advanced Filter</link> <link href="text/scalc/01/12040300.xhp" name="Advanced Filter">མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཚགས་མ་</link>
main0218.xhp
par_idN106A8
help.text
<link href="text/scalc/01/12090100.xhp">Start</link> <link href="text/scalc/01/12090100.xhp">འགོ་བཙུགས་</link>