Context English Dzongkha
main0103.xhp
hd_id3125863
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">རྒྱས་ཟུམ་</link>
main0104.xhp
tit
help.text
Insert བཙུགས།
main0104.xhp
hd_id3157909
help.text
<link href="text/scalc/main0104.xhp" name="Insert">Insert</link> <link href="text/scalc/main0104.xhp" name="Insert">བཙུགས་</link>
main0104.xhp
hd_id3147003
help.text
<link href="text/shared/01/04160500.xhp" name="Floating Frame">Floating Frame</link> <link href="text/shared/01/04160500.xhp" name="Floating Frame">འཕུར་ལྡིང་གཞི་ཁྲམ་</link>
main0104.xhp
hd_id3156285
help.text
<link href="text/shared/02/09070000.xhp" name="Hyperlink">Hyperlink</link> <link href="text/shared/02/09070000.xhp" name="Hyperlink">ཧའི་པར་ལིང་</link>
main0104.xhp
hd_id3153726
help.text
<link href="text/shared/01/04100000.xhp" name="Special Character">Special Character</link> <link href="text/shared/01/04100000.xhp" name="Special Character">དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format རྩ་སྒྲིག
main0105.xhp
hd_id3149669
help.text
<link href="text/scalc/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/scalc/main0105.xhp" name="Format">རྩ་སྒྲིག་</link>
main0105.xhp
par_id3145171
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Format</emph> menu contains commands for formatting selected cells, <link href="text/shared/00/00000005.xhp#objekt" name="objects">objects</link>, and cell contents in your document.</ahelp> <ahelp hid=".uno:FormatMenu"> <emph>རྩ་སྒྲིག་</emph>དཀར་ཆག་ནང་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ <link href="text/shared/00/00000005.xhp#objekt" name="objects">དངོས་པོ་ཚུ་</link>, དེ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། </ahelp>
main0105.xhp
hd_id3154732
help.text
<link href="text/scalc/01/05020000.xhp" name="Cells">Cells</link> <link href="text/scalc/01/05020000.xhp" name="Cells">ནང་ཐིག་ཚུ་</link>
main0105.xhp
hd_id3155087
help.text
<link href="text/scalc/01/05070000.xhp" name="Page">Page</link> <link href="text/scalc/01/05070000.xhp" name="Page">ཤོག་ལེབ་</link>
main0105.xhp
hd_id3145748
help.text
<link href="text/shared/01/05020000.xhp" name="Character">Character</link> <link href="text/shared/01/05020000.xhp" name="Character">ཡིག་འབྲུ་</link>
main0105.xhp
hd_id3154485
help.text
<link href="text/shared/01/05030000.xhp" name="Paragraph">Paragraph</link> <link href="text/shared/01/05030000.xhp" name="Paragraph">དོན་མཚམས་</link>
main0105.xhp
hd_id3157980
help.text
<link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="AutoFormat">AutoFormat</link> <link href="text/scalc/01/05110000.xhp" name="AutoFormat">རང་བཞིན་རྩ་སྒྲིག་</link>
main0105.xhp
hd_id3159206
help.text
<link href="text/scalc/01/05120000.xhp" name="Conditional Formatting">Conditional Formatting</link> <link href="text/scalc/01/05120000.xhp" name="Conditional Formatting">གནས་སྟངས་ཅན་གྱི་རྩ་སྒྲིག་</link>
main0105.xhp
hd_id3154703
help.text
<link href="text/shared/02/01170100.xhp" name="Control">Control</link> <link href="text/shared/02/01170100.xhp" name="Control">ཚད་འཛིན་</link>
main0105.xhp
hd_id3147005
help.text
<link href="text/shared/02/01170200.xhp" name="Form">Form</link> <link href="text/shared/02/01170200.xhp" name="Form">འབྲི་ཤོག་</link>
main0106.xhp
tit
help.text
Tools ལག་ཆས་ཚུ།
main0106.xhp
hd_id3150769
help.text
<link href="text/scalc/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/scalc/main0106.xhp" name="Tools">ལག་ཆས་ཚུ་</link>
main0106.xhp
par_id3152576
help.text
You can also create and assign macros and configure the look and feel of toolbars, menus, keyboard, and set the default options for $[officename] applications. དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ མེཀོརོསི་གསར་བསྐྲུན་དང་འགན་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་པའི་ཁར་ ལྡེ་སྒྲོམ་དང་དཀར་ཆག་ཚུ་དེ་ལས་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་ཚོར་སྣང་དང་སྣང་བ་ རིམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ $[officename] གློག་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་གདམ་ཁ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།