Context English Dzongkha
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help $[officename] ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help $[officename] ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།
main0000.xhp
hd_id3153965
help.text
How to Work With $[officename] Calc $[officename] ཀེལཀི་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་ག་དེ་འབད་ནི་ཨིན་ན།
main0000.xhp
par_id3147004
help.text
<link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="List of Functions by Category">List of Functions by Category</link> <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="List of Functions by Category">དབྱེ་རིམ་གྱིས་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་འགན་གྱི་ཐོ་ཡིག་</link>
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys $[officename] ཀེལཀི་དཀར་ཆག་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ དེ་ལས་ལྡེ་མིག་ཚུ།
main0100.xhp
tit
help.text
Menus དཀར་ཆག་ཚུ།
main0100.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">དཀར་ཆག་ཚུ་</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154760
help.text
The following menu commands are available for spreadsheets. འོག་གི་དཀར་ཆག་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་གྱི་དོན་ལུ་ འཐོབ་ཚུགས།
main0101.xhp
tit
help.text
File ཡིག་སྣོད།
main0101.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/scalc/main0101.xhp" name="File">ཡིག་སྣོད་</link>
main0102.xhp
tit
help.text
Edit ཞུན་དག
main0102.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Edit">ཞུན་དག་</link>
main0102.xhp
hd_id3146919
help.text
<link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Links">Links</link> <link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Links">འབྲེལ་ལམ་</link>
main0102.xhp
hd_id3148488
help.text
<link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">ImageMap</link> <link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">གཟུགས་བརྙན་ས་ཁྲ་</link>
main0102.xhp
hd_id0914201502131542
help.text
<link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Object">Object</link> <link href="text/shared/01/01020000.xhp" name="Open">ཁ་ཕྱེ་</link>
main0103.xhp
tit
help.text
View མཐོང་སྣང་།
main0103.xhp
hd_id3151112
help.text
<link href="text/scalc/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/scalc/main0103.xhp" name="View">མཐོང་སྣང་</link>
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal སྤྱིར་བཏང་།
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
<ahelp hid=".">Displays the normal layout view of the sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་མཐོང་སྣང་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།</ahelp>
main0103.xhp
hd_id102720151109097115
help.text
<link href="text/scalc/01/03100000.xhp">Page Break</link> <link href="text/shared/01/01020000.xhp" name="Open">ཁ་ཕྱེ་</link>