Context English Oromo
translation.xhp
par_id3808404
help.text
Select a language. Afaan tokko fili.
translation.xhp
par_id4601940
help.text
The Language toolbar in the Basic IDE dialog editor shows controls to enable and manage localizable dialogs. <ahelp hid=".">Qaaqalee biyyoomsamuu danda`an dandeessisuu fi too`achuuf kamshaan qaaqa bu`uura gulaalaa IDE keessaa too`annaa agarsiisa.</ahelp>
translation.xhp
par_id4721823
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">The default language will be used as a source for all other language strings.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaani durtii, diraawwan afaan kabirootiif akka maddatti fayyada.</ahelp>
translation.xhp
par_id71413
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click a language, then click Default to set the language as default, or click Delete to remove the language from the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaan tokko cuqaasi, kana booda afaanicha akka durtiitti qindeessuuf Durtii cuqaasi, ykn tarree irraa afaanicha haquuf Haqi cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id6942045
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a language in the list and click Default to set the language as default language.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaan tokko tarree keessaa filadhuutii, afaanicha akka afaan durtiitti qindeessuuf Durtii cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id6998809
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the language for the strings that you want to edit. Click the Manage Languages icon to add languages.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diraa gulaaluu barbaadeef afaan fili. Afaanota dabaluuf sajoo Too`annaa Afaanii cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id5806756
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Add UI languages for your dialog strings.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diraawwan qaaqaa keetiif afaanoota walquunnama fayyadamaa WF ida'i.</ahelp>
translation.xhp
par_id2924283
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog where you can add a language to the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Qaaqaa, tarree keessatti bakka ati afaan tokko ida'uu dandeessuu bana.</ahelp>
translation.xhp
par_id5781731
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a language in the list and click Delete to remove that language. When you remove all languages, the string resources for localizable dialogs are removed from all dialogs in the current library.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Tarree keessaa afaan isa haquudhaaf barbaadduu filadhuutii Haqi cuqaasi. Yammuu afaanoota mara haqtuu, qabeenyoota dirichaa qaaqoota biyyoomsaa kuusaa ammee keessaa qaaqoota maraa irraa haqamu.</ahelp>
translation.xhp
par_id8956572
help.text
Switch the Current Language listbox to display the default language. Akka afaan durtii agarsiisuuf, saanduqa tarree Afaan Ammaa jijjiira.
control_properties.xhp
par_id3147317
help.text
You can set the properties of control that you add to a dialog. For example, you can change the color, name, and size of a button that you added. You can change most control properties when you create or edit a dialog. However, you can only change some properties at runtime. Amaloota too'annaa warra qaaqatti dabalte qindeessuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, qabduu isa dabalteef, halluu, maqaa, fi hamamtaa jijjiiruu nidandeessa. Yammuu qaaqa tokko uumtuu ykn gulaaltuu, amaloota too'annaa baayee jijjiiruu nidandeessa. Haa tahu malee, yeroo ka'iinsaa amaloota muraasaaf qofa jijjiiruu dandeessa.
control_properties.xhp
tit
help.text
Changing the Properties of Controls in the Dialog Editor Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu
control_properties.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>properties; controls in dialog editor</bookmark_value><bookmark_value>changing;control properties</bookmark_value><bookmark_value>controls;changing properties</bookmark_value><bookmark_value>dialog editor;changing control properties</bookmark_value> <bookmark_value>amaloota; too'annoota qaaqa gulaalaa keessaa</bookmark_value><bookmark_value>jijjiiruu;amaloota too'annoo</bookmark_value>bookmark_value><bookmark_value>to'annoota;amaloota jijjiiraman</bookmark_value><bookmark_value>gulaalaa qaaqaa;amaloota too'annaa jijjiiruu</bookmark_value>
translation.xhp
bm_id8915372
help.text
<bookmark_value>dialogs;translating</bookmark_value><bookmark_value>localizing dialogs</bookmark_value><bookmark_value>translating dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>Qaaqalee;hiikuu</bookmark_value><bookmark_value>biyyoomsuu qaaqalee</bookmark_value><bookmark_value>qaaqalee hiikuu</bookmark_value>
create_dialog.xhp
bm_id3149346
help.text
<bookmark_value>dialogs;creating Basic dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>Qaaqootii;qaaqa Bu'uuraa uumu</bookmark_value>
insert_control.xhp
bm_id3149182
help.text
<bookmark_value>controls; creating in the dialog editor</bookmark_value><bookmark_value>dialog editor;creating controls</bookmark_value> <bookmark_value>too'annooti;gulaalaa qaaqa keessaatti uumu</bookmark_value><bookmark_value>gulaalaa qaaqa;too'annootaa uumuu</bookmark_value>
translation.xhp
par_id9538560
help.text
By default, any dialog that you create only contains string resources for one language. You may want to create dialogs that automatically show localized strings according to the user's language settings. Durtiidhaan, qaaqan kamiyyuu afaan tokkoof kan ati uumte maddoota diraa qofa ofkeessatti qabata. Tarii qaaqalee akkaataa qindaa`inoota afaan itti gargaaramaatiin ofummaan diraa biyyooman agarsiisu umuu ni barbaada.
translation.xhp
par_id7811822
help.text
This step enables all new dialogs to contain localizable string resources. Ejjatoon kun qaaqoonii haaraa marii akka qabeenyoota diraa biyyoomsaa of keessaa qabaatan dandeessisa.
insert_control.xhp
par_id3150276
help.text
To open the <emph>Toolbox</emph>, click the arrow next to the <emph>Insert Controls</emph> icon on the <emph>Macro</emph> toolbar. <emph>Sanduuqa-meeshaa</emph> banuuf, xiyya sajoo <emph>Too'annoota Saagi </emph>itti aanan jiran kamshaa <emph>Maakroo</emph> irraa cuqaasi.
sample_code.xhp
par_id3153031
help.text
The following examples are for a new <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog">dialog</link> called "Dialog1". Use the tools on the <emph>Toolbox</emph> bar in the dialog editor to create the dialog and add the following controls: a <emph>Check Box</emph> called "CheckBox1", a <emph>Label Field</emph> called "Label1", a <emph>Button</emph> called "CommandButton1", and a <emph>List Box</emph> called "ListBox1". Fakkeenyootii armaan gadii <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog">qaaqa</link> haaraadhaaf "Qaaqa1" jedhamee waamama. Gulaalaa qaaqa keessatti qaaqa uumuu fi too'annoota armaan gadii ida'uuf meeshaalee kabala <emph>SaanduqaMeeshaa</emph> irraa fayyadami: <emph>Sanduuqii-filannoo</emph> "Sanduuqii-filannoo1" jedhamee waamama, <emph>Dirree Moggaasaa</emph> "Moggaasa1" jedhamee waamama, <emph>Qabduu</emph> "QabduuAjajaa1" jedhamee waamama, fi <emph>Saanduqa Tarree</emph> ammoo "SaanduqaTarree1" jedhameetu waamama.