Context English Oromo
sample_code.xhp
hd_id3145387
help.text
Add an Entry to a ListBox SaanduqaTarree tokkotti Galfata ida'i
translation.xhp
par_id5806756
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Add UI languages for your dialog strings.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diraawwan qaaqaa keetiif afaanoota walquunnama fayyadamaa WF ida'i.</ahelp>
translation.xhp
par_id71413
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click a language, then click Default to set the language as default, or click Delete to remove the language from the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaan tokko cuqaasi, kana booda afaanicha akka durtiitti qindeessuuf Durtii cuqaasi, ykn tarree irraa afaanicha haquuf Haqi cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id2924283
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog where you can add a language to the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Qaaqaa, tarree keessatti bakka ati afaan tokko ida'uu dandeessuu bana.</ahelp>
translation.xhp
par_id6942045
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a language in the list and click Default to set the language as default language.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaan tokko tarree keessaa filadhuutii, afaanicha akka afaan durtiitti qindeessuuf Durtii cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id5781731
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a language in the list and click Delete to remove that language. When you remove all languages, the string resources for localizable dialogs are removed from all dialogs in the current library.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Tarree keessaa afaan isa haquudhaaf barbaadduu filadhuutii Haqi cuqaasi. Yammuu afaanoota mara haqtuu, qabeenyoota dirichaa qaaqoota biyyoomsaa kuusaa ammee keessaa qaaqoota maraa irraa haqamu.</ahelp>
translation.xhp
par_id6998809
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the language for the strings that you want to edit. Click the Manage Languages icon to add languages.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diraa gulaaluu barbaadeef afaan fili. Afaanota dabaluuf sajoo Too`annaa Afaanii cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id4721823
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">The default language will be used as a source for all other language strings.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaani durtii, diraawwan afaan kabirootiif akka maddatti fayyada.</ahelp>
sample_code.xhp
par_id3154141
help.text
Be consistent with uppercase and lowercase letter when you attach a control to an object variable. Jijjiirama wantaa tokkotti yammuu too'annaa tokko miiltessituu, Qubeen, qubee guddaa fi qubee xixiqqaan wal-fakkeessuu qabda.
insert_control.xhp
bm_id3149182
help.text
<bookmark_value>controls; creating in the dialog editor</bookmark_value><bookmark_value>dialog editor;creating controls</bookmark_value> <bookmark_value>too'annooti;gulaalaa qaaqa keessaatti uumu</bookmark_value><bookmark_value>gulaalaa qaaqa;too'annootaa uumuu</bookmark_value>
create_dialog.xhp
bm_id3149346
help.text
<bookmark_value>dialogs;creating Basic dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>Qaaqootii;qaaqa Bu'uuraa uumu</bookmark_value>
translation.xhp
bm_id8915372
help.text
<bookmark_value>dialogs;translating</bookmark_value><bookmark_value>localizing dialogs</bookmark_value><bookmark_value>translating dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>Qaaqalee;hiikuu</bookmark_value><bookmark_value>biyyoomsuu qaaqalee</bookmark_value><bookmark_value>qaaqalee hiikuu</bookmark_value>
control_properties.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>properties; controls in dialog editor</bookmark_value><bookmark_value>changing;control properties</bookmark_value><bookmark_value>controls;changing properties</bookmark_value><bookmark_value>dialog editor;changing control properties</bookmark_value> <bookmark_value>amaloota; too'annoota qaaqa gulaalaa keessaa</bookmark_value><bookmark_value>jijjiiruu;amaloota too'annoo</bookmark_value>bookmark_value><bookmark_value>to'annoota;amaloota jijjiiraman</bookmark_value><bookmark_value>gulaalaa qaaqaa;amaloota too'annaa jijjiiruu</bookmark_value>
translation.xhp
par_id9538560
help.text
By default, any dialog that you create only contains string resources for one language. You may want to create dialogs that automatically show localized strings according to the user's language settings. Durtiidhaan, qaaqan kamiyyuu afaan tokkoof kan ati uumte maddoota diraa qofa ofkeessatti qabata. Tarii qaaqalee akkaataa qindaa`inoota afaan itti gargaaramaatiin ofummaan diraa biyyooman agarsiisu umuu ni barbaada.
control_properties.xhp
tit
help.text
Changing the Properties of Controls in the Dialog Editor Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu
create_dialog.xhp
par_id3163802
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Dialogs</emph>, and then click <emph>New</emph>. Meeshalee - Maakroota - Qindeessaa Qaaqootaa<emph> erga </emph>filattee booda <emph>Haaraa</emph> cuqaasi.
translation.xhp
par_id6529740
help.text
Click Add in the dialog to add a language entry. Galfata afaan tokko ida'uuf, qaaqicha keessaa Ida'i cuqaasi.
create_dialog.xhp
par_id3148455
help.text
Click a tool and then drag in the dialog to create the control. Too'annaa uumuuf, meeshaa cuqaasiitii qaaqa keessatti haarkisi.
insert_control.xhp
par_id3145068
help.text
Click a tool on the toolbar, for example, <emph>Button</emph>. Meeshaa kamshicha irraa, fakkeenyaaf, <emph>Qabduu</emph> cuqaasi.
create_dialog.xhp
par_idN1065F
help.text
Click <emph>Edit</emph>. The Basic dialog editor opens and contains a blank dialog. Gulaali <emph>cuqaasi</emph>.Gulaalaan Qaaqa Bu'uuraa qaaqa duwwaa kan qabuu fi banuu dha.