Context English Oromo
translation.xhp
par_id6529740
help.text
Click Add in the dialog to add a language entry. Galfata afaan tokko ida'uuf, qaaqicha keessaa Ida'i cuqaasi.
translation.xhp
par_id7811822
help.text
This step enables all new dialogs to contain localizable string resources. Ejjatoon kun qaaqoonii haaraa marii akka qabeenyoota diraa biyyoomsaa of keessaa qabaatan dandeessisa.
translation.xhp
par_id9121982
help.text
The first time you click Add, you see the Set Default User Interface Language dialog. The following times you click Add, this dialog has the name Add User Interface Language. Yeroo jalqabaatiif yammuu Ida'i cuqaastuu, Qaaqa Afaan Walquunnama Fayyadamaa Durtii Qindeessi agarta. Itti deebitee yeroo Ida'i cuqaastu, qaaqi kun akka maqaa Afaan Walquunnama Fayyadamaa Ida'i qabu agarta.
translation.xhp
par_id3640247
help.text
You can also change the default language in the Manage User Interface Language dialog. Qaaqa Afaan Walquunnama Fayyadamaa Taliigaa keessatti, akkasuma afaan durtii jijjiiruu nidandeessa.
translation.xhp
par_id3808404
help.text
Select a language. Afaan tokko fili.
translation.xhp
par_id4585100
help.text
This adds string resources to contain the translated versions of all strings to the dialog properties. The set of dialog strings of the default language is copied to the new set of strings. Later, you can switch to the new language and then translate the strings. Kun diraalee fooyya`aa hundaa hiikamee amaloota qaaqaf ofkeessatti qabachuuf maddoota diraa dabala. Tuutni diraalee qaaqa afaan durtii tuuta diraalee haaraatti garagalchama. Booda, afaan haaraatti jijjiirruu fi diraawwan hiikuu ni dandeessa.
translation.xhp
par_id2394482
help.text
Close the dialog or add additional languages. Qaaqicha cufi ykn afaanoota dabalataa ida'i.
translation.xhp
hd_id631733
help.text
To edit localizable controls in your dialog Qaaqa kee keessatti too'annaawwan biyyoomsaa gulaaluuf
translation.xhp
par_id2334665
help.text
Once you have added the resources for localizable strings in your dialogs, you can select the current language from the Current Language listbox on the Language toolbar. Qaaqalee kee keessa takkaa diraawwan biyyoommuu danda`anniif maddoota iddoo dabaltee booda, sanduuqa tarree afaanii ammee kamshaa afaanii irraa filuu dandeessa.
translation.xhp
par_id8956572
help.text
Switch the Current Language listbox to display the default language. Akka afaan durtii agarsiisuuf, saanduqa tarree Afaan Ammaa jijjiira.
translation.xhp
par_id500808
help.text
Insert any number of controls to your dialog and enter all strings you want. Qaaqa keetti too'annaawwan lakkoofsa kamiyuu saagiitii, diraawwan barbaaddu mara galchi.
translation.xhp
par_id8366649
help.text
Select another language in the Current Language listbox. saanduqa tarree Afaan Ammaa keessaa afaan kabiroo fili.
translation.xhp
par_id476393
help.text
Using the control's property dialogs, edit all strings to the other language. Qaaqoota amalaa too'annootaa fayyadamuudhaan, diraawwan afaan kabiroo mara gulaali.
translation.xhp
par_id2655720
help.text
Repeat for all languages that you added. Isa ida'ate kanaa afaanoota maraaf irradeebi'i.
translation.xhp
par_id3682058
help.text
The user of your dialog will see the strings of the user interface language of the user's version of %PRODUCTNAME, if you did provide strings in that language. Yommuu diraawwan afaan keessaa mijeessaman hojjete, itti gargaaramaan qaaqa fooyya`aa %PRODUCTNAME kan itti gargaaramaa walqunnama diraa afaan itti gargaaramaa ilaaluu dandeessa.
translation.xhp
par_id5977965
help.text
If no language matches the user's version, the user will see the default language strings. Yoo afaanii kamiyuu, fooyya'aa fayyadamaan wal hinsimuu tahe, fayyadamaan diraawwan afaan durtii arga.
translation.xhp
par_id3050325
help.text
If the user has an older version of %PRODUCTNAME that does not know localizable string resources for Basic dialogs, the user will see the default language strings. Yoo fayyadamaan qaaqoota Basictiif fooyya'aa moofaa kan %PRODUCTNAME isa qabeenya diraa biyyoomsuu hin beeknee qaba tahe, fayyadamaan diraawwan afaan durtii arga.