Context English Oromo
show_dialog.xhp
par_id3145171
help.text
In the <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> BASIC window for a dialog that you created, leave the dialog editor by clicking the name tab of the Module that the dialog is assigned to. The name tab is at the bottom of the window. Qaaqa isa ati uumtee, foddaa <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> BASIC keessaatiif, gulaalaa qaaqaa isa Muraa qaaqichi itti ramadame caancalaa maqaa cuqaasuun dhiisi. Caancalii maqaa gara foddaa jalatti argama.
show_dialog.xhp
par_id3153968
help.text
Enter the following code for a subroutine called <emph>Dialog1Show</emph>. In this example, the name of the dialog that you created is "Dialog1": Sagantaa xiqqaa <emph>QaaqaAgarsiisi</emph> jedhamuuf lakkadda armaan gadii saagi. Fakkeenya kana keessatti, maqaan qaaqa kan ati uumte "qaaqa1" dha:
show_dialog.xhp
par_id3152596
help.text
Without using "LoadDialog" you can call the code as follows: "LoadDialog" osoo hinfayyadamin akka armaan gadiitti lakkadda waamuu nidandeessa:
show_dialog.xhp
par_id3153157
help.text
When you execute this code, "Dialog1" opens. To close the dialog, click the close button (x) on its title bar. Yammuu lakkadda kana raawwatuu, "Qaaqa1" banama. Qaaqicha cufuudhaaf, kabala mataduree isaa irraa (x) qabduu cufi cuqaasi.
translation.xhp
tit
help.text
Translation of Controls in the Dialog Editor Guulaalaa Qaaqaa keessatti Too'annaawwan hiikuu
translation.xhp
bm_id8915372
help.text
<bookmark_value>dialogs;translating</bookmark_value><bookmark_value>localizing dialogs</bookmark_value><bookmark_value>translating dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>Qaaqalee;hiikuu</bookmark_value><bookmark_value>biyyoomsuu qaaqalee</bookmark_value><bookmark_value>qaaqalee hiikuu</bookmark_value>
translation.xhp
hd_id3574896
help.text
<variable id="translation"><link href="text/sbasic/guide/translation.xhp">Translation of Controls in the Dialog Editor</link></variable> <variable id="translation"><link href="text/sbasic/guide/translation.xhp">Guulaalaa Qaaqaa keessatti Too'annaawwan hiikuu</link></variable>
translation.xhp
par_id4601940
help.text
The Language toolbar in the Basic IDE dialog editor shows controls to enable and manage localizable dialogs. <ahelp hid=".">Qaaqalee biyyoomsamuu danda`an dandeessisuu fi too`achuuf kamshaan qaaqa bu`uura gulaalaa IDE keessaa too`annaa agarsiisa.</ahelp>
translation.xhp
par_id9538560
help.text
By default, any dialog that you create only contains string resources for one language. You may want to create dialogs that automatically show localized strings according to the user's language settings. Durtiidhaan, qaaqan kamiyyuu afaan tokkoof kan ati uumte maddoota diraa qofa ofkeessatti qabata. Tarii qaaqalee akkaataa qindaa`inoota afaan itti gargaaramaatiin ofummaan diraa biyyooman agarsiisu umuu ni barbaada.
translation.xhp
par_id6998809
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the language for the strings that you want to edit. Click the Manage Languages icon to add languages.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diraa gulaaluu barbaadeef afaan fili. Afaanota dabaluuf sajoo Too`annaa Afaanii cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id71413
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Click a language, then click Default to set the language as default, or click Delete to remove the language from the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaan tokko cuqaasi, kana booda afaanicha akka durtiitti qindeessuuf Durtii cuqaasi, ykn tarree irraa afaanicha haquuf Haqi cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id2924283
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog where you can add a language to the list.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Qaaqaa, tarree keessatti bakka ati afaan tokko ida'uu dandeessuu bana.</ahelp>
translation.xhp
par_id5781731
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a language in the list and click Delete to remove that language. When you remove all languages, the string resources for localizable dialogs are removed from all dialogs in the current library.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Tarree keessaa afaan isa haquudhaaf barbaadduu filadhuutii Haqi cuqaasi. Yammuu afaanoota mara haqtuu, qabeenyoota dirichaa qaaqoota biyyoomsaa kuusaa ammee keessaa qaaqoota maraa irraa haqamu.</ahelp>
translation.xhp
par_id6942045
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select a language in the list and click Default to set the language as default language.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaan tokko tarree keessaa filadhuutii, afaanicha akka afaan durtiitti qindeessuuf Durtii cuqaasi.</ahelp>
translation.xhp
par_id4721823
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">The default language will be used as a source for all other language strings.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Afaani durtii, diraawwan afaan kabirootiif akka maddatti fayyada.</ahelp>
translation.xhp
par_id5806756
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Add UI languages for your dialog strings.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diraawwan qaaqaa keetiif afaanoota walquunnama fayyadamaa WF ida'i.</ahelp>
translation.xhp
hd_id6596881
help.text
To enable localizable dialogs Qaaqoota biyyoomsuu dandeessisuudhaaf
translation.xhp
par_id8750572
help.text
In the Basic IDE dialog editor, open the Language toolbar choosing <item type="menuitem">View - Toolbars - Language</item>. Gulaalaa qaaqaa IDA Basic keessatti, <item type="menuitem">Mul'annoo - Kamshaalee - Afaan</item> filachuun kamshaa Afaanicha bani.
translation.xhp
par_id2224494
help.text
If the current library already contains a localizable dialog, the Language toolbar is shown automatically. Yoo kuusaan ammaa duraanuu qaaqa biyyoomsaa of keessaa qabaatan, kamshaan Afaanichaa ofumaan mul'ata.
translation.xhp
par_id6549272
help.text
You see the Manage User Interface Language dialog. The dialog manages languages for the current library. The name of the current library is shown on the title bar. Qaaqa Afaan Walquunnama Fayyadamaa Taliigaa agarta. Kabala mataduree irratti maqaa kuusaa ammaatu agarsiifama.