Context English Oromo
sample_code.xhp
par_id3153031
help.text
The following examples are for a new <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog">dialog</link> called "Dialog1". Use the tools on the <emph>Toolbox</emph> bar in the dialog editor to create the dialog and add the following controls: a <emph>Check Box</emph> called "CheckBox1", a <emph>Label Field</emph> called "Label1", a <emph>Button</emph> called "CommandButton1", and a <emph>List Box</emph> called "ListBox1". Fakkeenyootii armaan gadii <link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="dialog">qaaqa</link> haaraadhaaf "Qaaqa1" jedhamee waamama. Gulaalaa qaaqa keessatti qaaqa uumuu fi too'annoota armaan gadii ida'uuf meeshaalee kabala <emph>SaanduqaMeeshaa</emph> irraa fayyadami: <emph>Sanduuqii-filannoo</emph> "Sanduuqii-filannoo1" jedhamee waamama, <emph>Dirree Moggaasaa</emph> "Moggaasa1" jedhamee waamama, <emph>Qabduu</emph> "QabduuAjajaa1" jedhamee waamama, fi <emph>Saanduqa Tarree</emph> ammoo "SaanduqaTarree1" jedhameetu waamama.
sample_code.xhp
par_id3154141
help.text
Be consistent with uppercase and lowercase letter when you attach a control to an object variable. Jijjiirama wantaa tokkotti yammuu too'annaa tokko miiltessituu, Qubeen, qubee guddaa fi qubee xixiqqaan wal-fakkeessuu qabda.
sample_code.xhp
hd_id3154909
help.text
Global Function for Loading Dialogs Qaaqawwan Fe'uuf Dalaga Giloobaalii
sample_code.xhp
hd_id3149412
help.text
Displaying a Dialog Qaaqa tokko agarsiissuu
sample_code.xhp
par_id3145801
help.text
REM global definition of variables rem global definition of variables
sample_code.xhp
hd_id3150042
help.text
Read or Edit Properties of Controls in the Program Saganticha keessaa kan Too'annaawwanii Dubbisi ykn Gulaali
sample_code.xhp
par_id3145232
help.text
REM get dialog model Ilaallata qaaqaa REM argadhu
sample_code.xhp
par_id3154021
help.text
REM display text of Label1 REM display text of Label1
sample_code.xhp
par_id3151277
help.text
REM set new text for control Label1 Moggaasa1 too'annaadhaaf barruu haaraa REM qindeessi
sample_code.xhp
par_id3154119
help.text
oLabel1.Text = "New Files" oLabel1.Text = "New Files"
sample_code.xhp
par_id3155115
help.text
REM display model properties for the control CheckBox1 Haalojii1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi
sample_code.xhp
par_id3149817
help.text
REM set new state for CheckBox1 for model of control Haalojii1 too'annaadhaaf ilaallata haalaa haaraa REM qindeessi
sample_code.xhp
par_id3159102
help.text
REM display model properties for control CommandButton1 QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi
sample_code.xhp
par_id3150368
help.text
REM display properties of control CommandButton1 QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota REM agarsiisi
sample_code.xhp
par_id3150201
help.text
REM execute dialog Qaaqa REM raawwadhu
sample_code.xhp
hd_id3145387
help.text
Add an Entry to a ListBox SaanduqaTarree tokkotti Galfata ida'i
sample_code.xhp
par_id3148700
help.text
REM adds a new entry to the ListBox REM galfata haaraa tokko SaanduqaTarreetti ida'a
sample_code.xhp
par_id3144504
help.text
oListbox.additem("New Item" & iCount,0) oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
sample_code.xhp
hd_id3147071
help.text
Remove an Entry from a ListBox Galfata SaanduqaTarree tokko irraa haqi
sample_code.xhp
par_id3153247
help.text
REM remove the first entry from the ListBox REM remove the first entry from the ListBox