Context English Oromo
control_properties.xhp
tit
help.text
Changing the Properties of Controls in the Dialog Editor Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu
control_properties.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>properties; controls in dialog editor</bookmark_value><bookmark_value>changing;control properties</bookmark_value><bookmark_value>controls;changing properties</bookmark_value><bookmark_value>dialog editor;changing control properties</bookmark_value> <bookmark_value>amaloota; too'annoota qaaqa gulaalaa keessaa</bookmark_value><bookmark_value>jijjiiruu;amaloota too'annoo</bookmark_value>bookmark_value><bookmark_value>to'annoota;amaloota jijjiiraman</bookmark_value><bookmark_value>gulaalaa qaaqaa;amaloota too'annaa jijjiiruu</bookmark_value>
control_properties.xhp
hd_id3145786
help.text
<variable id="control_properties"><link href="text/sbasic/guide/control_properties.xhp" name="Changing the Properties of Controls in the Dialog Editor">Changing the Properties of Controls in the Dialog Editor</link></variable> <variable id="control_properties"><link href="text/sbasic/guide/control_properties.xhp" name="Changing the Properties of Controls in the Dialog Editor">Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu</link></variable>
control_properties.xhp
par_id3147317
help.text
You can set the properties of control that you add to a dialog. For example, you can change the color, name, and size of a button that you added. You can change most control properties when you create or edit a dialog. However, you can only change some properties at runtime. Amaloota too'annaa warra qaaqatti dabalte qindeessuu nidandeessa. Fakkeenyaaf, qabduu isa dabalteef, halluu, maqaa, fi hamamtaa jijjiiruu nidandeessa. Yammuu qaaqa tokko uumtuu ykn gulaaltuu, amaloota too'annaa baayee jijjiiruu nidandeessa. Haa tahu malee, yeroo ka'iinsaa amaloota muraasaaf qofa jijjiiruu dandeessa.
control_properties.xhp
par_id3145749
help.text
To change the properties of a control in design mode, right-click the control, and then choose <emph>Properties</emph>. haala saxaxaa keessatti amaloota too'annaa jijjiiruuf, too'annoocha irra mirga-cuqaasi, kana booda <emph>Amaloota</emph> filadhu.
create_dialog.xhp
tit
help.text
Creating a Basic Dialog Qaaqa Bu'uuraa uumu
create_dialog.xhp
bm_id3149346
help.text
<bookmark_value>dialogs;creating Basic dialogs</bookmark_value> <bookmark_value>Qaaqootii;qaaqa Bu'uuraa uumu</bookmark_value>
create_dialog.xhp
hd_id3149346
help.text
<variable id="create_dialog"><link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="Creating a Basic Dialog">Creating a Basic Dialog</link></variable> <variable id="create_dialog"><link href="text/sbasic/guide/create_dialog.xhp" name="Creating a Basic Dialog">Qaaqa Bu'uuraa uumu</link></variable>
create_dialog.xhp
par_id3163802
help.text
Choose <emph>Tools - Macros - Organize Dialogs</emph>, and then click <emph>New</emph>. Meeshalee - Maakroota - Qindeessaa Qaaqootaa<emph> erga </emph>filattee booda <emph>Haaraa</emph> cuqaasi.
create_dialog.xhp
par_idN1065F
help.text
Click <emph>Edit</emph>. The Basic dialog editor opens and contains a blank dialog. Gulaali <emph>cuqaasi</emph>.Gulaalaan Qaaqa Bu'uuraa qaaqa duwwaa kan qabuu fi banuu dha.
create_dialog.xhp
par_id3153726
help.text
If you do not see the <emph>Toolbox</emph> bar, click the arrow next to the <emph>Insert Controls </emph>icon to open the <emph>Toolbox</emph> bar. Yoo kabala <emph>Sanduuqa-meeshaa</emph> arguu hindandeenyee, xiyya sajoo <emph>Too'annoota Saagi </emph>itti aanan jiran kabala <emph>Sanduuqa-meeshaa</emph> banuuf cuqaasi.
create_dialog.xhp
par_id3148455
help.text
Click a tool and then drag in the dialog to create the control. Too'annaa uumuuf, meeshaa cuqaasiitii qaaqa keessatti haarkisi.
insert_control.xhp
tit
help.text
Creating Controls in the Dialog Editor Gulaalaa Qaaqaa keessaatti Too'annoota uumuu
insert_control.xhp
bm_id3149182
help.text
<bookmark_value>controls; creating in the dialog editor</bookmark_value><bookmark_value>dialog editor;creating controls</bookmark_value> <bookmark_value>too'annooti;gulaalaa qaaqa keessaatti uumu</bookmark_value><bookmark_value>gulaalaa qaaqa;too'annootaa uumuu</bookmark_value>
insert_control.xhp
hd_id3149182
help.text
<variable id="insert_control"><link href="text/sbasic/guide/insert_control.xhp" name="Creating Controls in the Dialog Editor">Creating Controls in the Dialog Editor</link></variable> <variable id="insert_control"><link href="text/sbasic/guide/insert_control.xhp" name="Creating Controls in the Dialog Editor">Gulaalaa Qaaqaa keessaatti Too'annoota uumuu</link></variable>
insert_control.xhp
par_id3146797
help.text
Use the tools on the <emph>Toolbox </emph>of the BASIC dialog editor to add controls to your dialog. Qaaqa keetti too'annoota ida'uuf, meeshaalee <emph>Sanduuqa-meeshaa </emph>kan gulaalaa qaaqa BASIC fayyadami.
insert_control.xhp
par_id3150276
help.text
To open the <emph>Toolbox</emph>, click the arrow next to the <emph>Insert Controls</emph> icon on the <emph>Macro</emph> toolbar. <emph>Sanduuqa-meeshaa</emph> banuuf, xiyya sajoo <emph>Too'annoota Saagi </emph>itti aanan jiran kamshaa <emph>Maakroo</emph> irraa cuqaasi.
insert_control.xhp
par_id3145068
help.text
Click a tool on the toolbar, for example, <emph>Button</emph>. Meeshaa kamshicha irraa, fakkeenyaaf, <emph>Qabduu</emph> cuqaasi.
insert_control.xhp
par_id3153360
help.text
On the dialog, drag the button to the size you want. Qaaqicha irra, qabduucha hamma hamamtaa barbaadduutti haarkisi.
sample_code.xhp
tit
help.text
Programming Examples for Controls in the Dialog Editor Gulaalaa Qaaqicha keessaa Too'annootaaf Fakkeenyoota Saganteessuu