Context English Danish
access2base.xhp
tit
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
bm_idA2B001
help.text
<bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databases; run in Base</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databaser; kør i Base</bookmark_value>
access2base.xhp
hd_idA2B002
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
hd_idA2B003
help.text
What is Access2Base? Hvad er Access2Base?
access2base.xhp
par_idA2B004
help.text
Access2Base is a LibreOffice Basic library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "LibreOffice macros and dialogs". Access2Base er et LibreOffice Basic bibliotek af makroer for udviklere og avancerede brugere. Det er et af bibliotekerne under "LibreOffice makroer og dialoger".
access2base.xhp
par_idA2B005
help.text
The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice <emph>Base</emph> application, but also from <emph>any</emph> LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense. Funktionaliteterne, der er leveret med de implementerede makroer er alle direkte inspireret af Microsoft Access. Makroerne kan kaldes hovedsagelig fra et LibreOffice <emph>Base</emph> program, men også fra <emph>ethvert</emph> LibreOffice-dokument (Writer, Calc, ...), har tilgang til data i en database giver mening.
access2base.xhp
par_idA2B006
help.text
The API provided by Access2Base is intended to be more concise, intuitive and easy to learn than the standard UNO API (API = Application Programming Interface). API'et som kommer med Access2base er mere kortfattet, intuitivt og lettere at lære end det normale UNO API (API = Application Programming Interface).
access2base.xhp
par_idA2B007
help.text
<emph>The library is documented online on </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>. <emph>Biblioteket er dokumenteret online på </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>
access2base.xhp
hd_idA2B008
help.text
The implemented macros include: De aktuelle makroer er blandt andet:
access2base.xhp
par_idA2B009
help.text
a simplified and extensible API for <emph>forms</emph>, <emph>dialogs</emph> and <emph>controls</emph> manipulations similar with the Microsoft Access object model, et simpelt API, som kan udvides, til manipulation af <emph>formularer</emph>, <emph>dialoger</emph> og <emph>kontrolelementer</emph> som ligner Microsoft Access' objektmodel
access2base.xhp
par_idA2B010
help.text
an API for database access with the <emph>table</emph>, <emph>query</emph>, <emph>recordset</emph> and <emph>field</emph> objects, et API til databasetilgang objekterne <emph>tabel</emph>, <emph>forespørgsel</emph>, <emph>poster</emph> og <emph>felter</emph>
access2base.xhp
par_idA2B011
help.text
a number of <emph>actions</emph> with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions, en række <emph>handlinger</emph> med syntaks, som er identisk med de tilsvarende Microsoft Access makroer/handlinger
access2base.xhp
par_idA2B012
help.text
the <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... database functions, databasefunktionerne <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ...
access2base.xhp
par_idA2B013
help.text
the support of the shortcut notations like <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item> understøttelse for genveje som <item type="literal">Forms!minFormular!metKontrolelement</item>
access2base.xhp
par_idA2B014
help.text
in addition og derudover
access2base.xhp
par_idA2B015
help.text
a consistent errors and exceptions handler, en konsistent fejl- og undtagelseshåndtering
access2base.xhp
par_idA2B016
help.text
facilities for programming form, dialog and control <emph>events</emph> and faciliteter til programmering af formularer, dialoger og kontrolelement<emph>handlinger</emph> og
access2base.xhp
par_idA2B017
help.text
the support of both embedded forms and standalone (Writer) forms. understøttelse af både indlejrede formularer og selvstændige (Writer-) formularer.
access2base.xhp
hd_idA2B018
help.text
Compare Access2Base with Microsoft Access VBA Sammenlign Access2Base med Microsoft Access VBA
basic_2_python.xhp
tit
help.text
Basic to Python Basic til Python