Context English Galician
sbasic.tree
07
help_section.text
Macros and Scripting Macros e scripts
sbasic.tree
0701
node.text
%PRODUCTNAME BASIC BASIC %PRODUCTNAME
sbasic.tree
070101
node.text
General Information and User Interface Usage Información xeral e uso da interface do usuario
sbasic.tree
070102
node.text
Command Reference Referencia das ordes
sbasic.tree
07010202
node.text
Functions, Statements, and Operators Funcións, instrucións e operadores
sbasic.tree
07010201
node.text
Alphabetic List of Functions, Statements, and Operators Lista alfabética de funcións, instrucións e operadores
sbasic.tree
07010205
node.text
Advanced Basic Libraries Bibliotecas avanzadas en BASIC
sbasic.tree
070103
node.text
Guides Guías
sbasic.tree
0702
node.text
Python Scripts Help Axuda para scripts en Python
sbasic.tree
070201
node.text
General Information and User Interface Usage Información xeral e uso da interface do usuario
sbasic.tree
070202
node.text
Programming with Python Programar con Python
scalc.tree
08
help_section.text
Spreadsheets (Calc) Follas de cálculo (Calc)
scalc.tree
0801
node.text
General Information and User Interface Usage Información xeral e uso da interface de usuario
scalc.tree
0802
node.text
Command and Menu Reference Referencia das ordes e menú
scalc.tree
080201
node.text
Menus Menús
scalc.tree
080202
node.text
Toolbars Barras de ferramentas
scalc.tree
0803
node.text
Functions Types and Operators Tipos de funcións e operadores
scalc.tree
0804
node.text
Loading, Saving, Importing, Exporting and Redacting Cargar, gardar, importar, exportar e velar
scalc.tree
0805
node.text
Formatting Formatado
scalc.tree
0806
node.text
Filtering and Sorting Filtrar e ordenar